صوت و تصویر

گزیده سخنرانی در جمع دانشجویان: تحول در مصرف نقطه آغاز تحول اقتصادی

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: بی تا
مهم‌ترین اقدام برای پیشرفت اقتصادی و حذف ربا

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1402/05/21
بیست سال کوشش بی‌حاصل در نفت و منافع ملی

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1402/05/21
نشست اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1402/01/22
سلسله جلسات علمی تدریس کتاب فریب بزرگ

دسته بندی: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1402
تصدی گری افراطی دولت در اقتصاد، ممنوع

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1401/12/29
قاعده تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی

دسته بندی: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1401/12/29
سلسله جلسات رویکردی نو با نگاه اسلامی در مطالعات اقتصادی

دسته بندی: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1400/4/1
سخنرانی پرفسور درخشان در جمع دانشجویان بوعلی سینا همدان

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1400/11/19
حمایت پرفسور درخشان از آیت الله رئیسی

دسته بندی: مسائل سیاسی ایران
سال نگارش: 1400/03/25
توضیحات پرفسور مسعود درخشان در رابطه با کلیپ سایت گفتمان

دسته بندی: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1400/02/11
سخنرانی دکتر درخشان در همایش گفتمان

دسته بندی: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1400
گزیده هایی از تدریس دکتر درخشان در دوره گفتمان طی سال های گذشته

دسته بندی: تاریخ اندیشه ها و نظام های اقتصادی
سال نگارش: 1400
اقتصاد ایران؛مسیرهای پیش رو و راهکارهای خنثی سازی تحریم ها

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1399/11/5
نشست ارزیابی و نقد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1398/08/14
برنامه تلویزیونی همراه با خرد اقتصاد اسلامی

دسته بندی: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1396/08/15
سلسه جلسات اقتصاد نفت و گاز علل کاهش قیمت نفت

دسته بندی: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1396
سخنرانی در همایش ملی نخبگان فردا

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1395/07/27
نقد و بررسی قراردادهای نفتی با توجه به وضعیت آتی منابع نفت و گاز ایران

دسته بندی: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1395/07/12
نقد و بررسی قراردادهای نفتی موسوم به IPC

دسته بندی: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1394/10/12
تاریخ اندیشه های اقتصادی (6 جلسه)

دسته بندی: تاریخ اندیشه ها و نظام های اقتصادی
سال نگارش: 1388
بومي سازي علم اقتصاد در ايران

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1387/03/07
مناظره دکتر درخشان و دکتر غنی نژاد با موضوع کاپیتالیسم و بحران 2008 آمریکا

دسته بندی: اقتصاد مالی، بحران ها و مشتقات
سال نگارش: 1387
تاریخ اقتصاد سیاسی نفت

دسته بندی: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1386
رهنمودهای استاد درخشان برای چگونه درس خواندن

دسته بندی: آموزش اقتصاد
سال نگارش: 1385/02/12
سخنرانی دکتر درخشان در سمینار مسائل اقتصادی ایران

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1379
کاربرد ریاضیات در اقتصاد

دسته بندی: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 0
تاریخ عقاید اقتصادی (17جلسه)

دسته بندی: تاریخ اندیشه ها و نظام های اقتصادی
سال نگارش: ـــــ