صوت و تصویر

سخنرانی در جمع دانشجویان

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: دهه90
اقتصاد نفت و گاز و اهمیت آن

دسته بندی: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: دهه90
سلسه جلسات اقتصاد نفت و گاز علل کاهش قیمت نفت

دسته بندی: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: دهه90
سخنرانی در همایش اقتصاد دانش بنیان

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: دهه90
برنامه تلویزیونی همراه با خرد اقتصاد اسلامی

دسته بندی: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: دهه90
رهنمودهای استاد درخشان برای چگونه درس خواندن

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: دهه80
سمینار مسائل اقتصادی ایران 1379

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: دهه70
سمینار مسائل اقتصادی ایران2 1379

دسته بندی: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: دهه70