تدریس جزوات درسی

لیست کامل تدریس جزوات درسی استاد درخشان

مطالعە ی روش در اقتصاد

موضوع: مسائل اقتصاد ایران
محل تدریس: دانشگاه امام صادق (ع)
سال تدریس: 1390

این نوشتار محصول ویرایش سلسله سخنرانی های دکتر مسعود درخشان در درس روش شناسی است که مخاطب این درس را دانشجویان دوره دکتری فلسفه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۲ تشکیل میدهند. 

مطالعه روش در اقتصاد

موضوع: تاریخ اندیشه ها و نظام های اقتصادی
محل تدریس: مؤسسه امام خمینی (ره)
سال تدریس: 1390

مطالعه ی روش دراقتصاد تقریرات سلسه نشست های  دکتر درخشان تحت عنوان درس روش شناسی می باشد که در سال 1393 در قم برگذار شده است.

نظام های اقتصادی

موضوع: تاریخ اندیشه ها و نظام های اقتصادی
محل تدریس: مؤسسه امام خمینی (ره)
سال تدریس: 1360

کتاب حاضر، مجموعه ای از مباحث اقتصادی و بحث های پیرامونی مرتبط با نظام های اقتصادی است که طی سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ تحت نظر  اندیشمند ارجمند جناب آقای دکتر مسعود درخشان، در حاشیه حضور و فعالیت علمی ایشان در مجامع تخصصی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم تهیه و تنظیم و در دانشگاههای تهران و قم تدریس شده است