مقالات و یادداشت ها

لیست کامل مقالات و یادداشت های استاد درخشان

The Origin and Limitations of Modern Mathematical Economics: A Historical Approach

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1396
منبع: دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی بین‌المللی مطالعات بازرگانی و توسعه، سال نهم (2017)، شماره اول

انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش ها و راهکارها

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1394
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره چهارم، بهار 94، شماره 14

Control Theory and Economic Policy Optimization: The Origin, Achievements and the Fading Optimism from a Historical Standpoint

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1394
منبع: دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی بین‌المللی مطالعات بازرگانی و توسعه، سال هفتم(2015)، شماره اول

Methodological Shortcomings in Classical Mathematical Economics: A Critical Examination of the Contributions of Cournot, Jevons and Walra

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1393
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصادی ایران،بهار و تابستان 1393، شماره 3

قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1393
منبع: دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی،سال ششم،بهار و تابستان 1393، شماره 12

A Critical Analysis of the Origin and Nature of Classical Mathematical Economics: Why Classical Economists Did Not Use Mathematics

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1393
منبع: دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی بین‌المللی مطالعات بازرگانی و توسعه، سال ششم (2014)، شماره اول

ویژگی¬هاي مطلوب قراردادهاي نفتی: رویکرد اقتصادي- تاریخی به عملکرد قراردادهاي نفتی در ایران

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1392
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره سوم، زمستان 1392، شماره9

بومیسازي اقتصادي و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهاي تطبیقی و مبنائی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: مسائل سیاسی ایران
سال نگارش: 1391
منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های اقتصاد ایران،سال هفدهم، پاییز 1391، شماره 52

امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1391
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد، سال بیست و یکم، پاییز 1391، شماره 64

Properties of Optimal Consumption under Liquidity Constraints: New Results by Control Theoretic Approach

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1391
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفدهم، بهار 1391، شماره 50

Rational Expectations, the Lucas Critique and the Optimal Control of Macroeconomic Models: A Historical Analysis of Basic Developments in the 20th Century

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1390
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، بهار 1390، شماره 46

ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1389
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد، سال نوزدهم، زمستان 1389، شماره 57

توسعه پوشش هاي بیمه اي در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي

نوع: مقاله و یادداشت در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1389
منبع: ماهنامه تخصصی و بین‌المللی گستره انرژی، دی ماه 1389، شماره 45

اوپک و منافع ملی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1381
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، تابستان 1381، شماره 34

منافع ملی و سیاست های بهره برداری از منابع نفت و گاز

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1381
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، تابستان 1381، شماره 34

چشم انداز قیمت نفت خام، تولید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1381

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1380
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، پاییز 1380، شماره 31

ضمیمه: مروری بر پیامدهای اقتصادی واقعه 11 سپتامبر

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: مسائل سیاسی ایران
سال نگارش: 1380
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، تابستان و پاییز 1380، شماره 2

ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: مسائل سیاسی ایران
سال نگارش: 1374
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، پاییز و زمستان 1374، شماره 4 و 5

یک دیدگاه پیرامون حذف سوبسید فرآورده های نفتی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1373
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، آبان و آذر 1373، شماره 12